Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

a. Provozovatelem webových stránek a obchodu www.gymporn.cz je Filip Grznár, Křimická 729/14, 318 00, Plzeň - Skvrňany, IČO: 74237331, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88962.

b. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen V.O.P.) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále jen „kupující“) a provozovatelem (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje zboží. Realizováním objednávky kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

c. Objednané zboží zasíláme standardně na území ČR a Slovensk. Na Slovensko nezasíláme na dobírku, akceptujeme pouze úhradu celé sumy v předstihu na CZK účet skrze bankovní převod, nebo úhradu platební kartou online. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky bude kupujícím na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Tento souhrn je kupující povinen projít a obsah objednávky zkontrolovat. Daňový doklad obdrží kupující spolu s objednaným zbožím.Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - konečným spotřebitelem výslovně neupravené těmito V.O.P. se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - obchodníkem výslovně neupravené těmito V.O.P. se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží).Obrázky u výrobků mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v ceníku bez předchozího upozornění!

III. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Tímto opatřením zároveň plníme naší povinnost vyplývající z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to zpracovávat osobní údaje přesné a v případě potřeby aktualizovat (čl.5 GDPR).

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se také řídí zák. 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s kupujícím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Rozsah zpracování – Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících údajů ze strany prodávajícího a dalších jeho smluvních zpracovatelů:


a)
Fyzická osoba (občan) uvádí při objednávce či registraci:
* Jméno, Příjmení, titul
* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání
* Funkční emailovou adresu
* Číslo mobilního telefonu
b)
Právnická fyzická osoba (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:
* Obchodní jméno
* Úplnou poštovní adresu pro fakturaci
* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)
* IČ
* DIČ (pokud je plátcem DPH)
* Funkční emailovou adresu
* Funkční telefonní kontakt

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizací certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, atd..

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem – číslo bankovního účtu

e) informace o ZTP/P zákazníka za účelem přiznání případného slevového programu

f) biometrické údaje zákazníka – jedná se o osobní údaje technického charakteru, zpracování fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci (snímek postavy, obličeje a podle poslední judikatury i podpis)

g) osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníka při komunikaci s obsluhou za účelem zvýšení ochrany zákazníka i poskytovatele/prodejce

h) osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobních projevů z účelem zvýšení ochrany zákazníka i poskytovatele/prodejce a/nebo předcházení škodám.

Účel a doba zpracování – Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s poskytovatelem/prodejcem.


a) manuální nebo automatické vyhodnocování analýzy spotřebitelského chování, záznamů o spotřebitelské historii zákazníka

b) zasílání informačních zpráv týkajících se zakoupení produktů nebo sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízení objednaných produktů nebo služeb) a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů nebo služeb po dobu 12 měsíců – při těchto činnostech je využíváno mimo jiné profilování

c) občasné poskytnutí obchodní nabídky produktů, zboží nebo služeb i partnerů po dobu 5 let, jakoukoli formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne – záměrem je zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb, poskytovatel/prodejce v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu)

d) občasné poskytnutí obchodní nabídky týkající se nových produktů/ služeb po ukončení posledního aktivního smluvního vztahu po dobu 5 let

e) získání názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s prodávaným zbožím, produktem, službou, názor na společnost, marketingovou komunikaci, produktovou nabídku s cílem dosažení zkvalitnění poskytovaných služeb po dobu 5 let

f) veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace po dobu 5 let

Zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku nebo z části odvolat důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží. Poskytnutí je platné od okamžiku jeho udělení – tzn. objednání služby/zboží. Poskytovatel rozsah zpracovávaných údajů po ukončení smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.
Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl a porozuměl mu.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům GymPorn, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům s nimiž má GymPorn uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, popřípadě dalším subjektům/osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů ; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů ; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací) ; plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li možné určit kritéria použitá ke stanovení této doby ; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka ; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro zákazníka.

IV. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

a. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných/požadovaných údajů a náležitostí. Tyto údaje je nutné udat i při objednávce některým z dalších níže uvedených způsobů (odst. b). Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zpětné potvrzení platnosti objednávky (dále jen „autorizaci“) a to buď elektronicky (odkazem v souhrnném emailu), nebo písemně (na adresu obchod@gymporn.cz), či telefonicky. Autorizovaná objednávka je již uzavřenou kupní smlouvou. Teprve na základě potvrzení objednávky zpracujeme a vyřídíme. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je za autorizaci považováno připsání platby na účet prodávajícího.

b. Objednávat je možno následujícími způsoby:
-prostřednictvím internetového obchodu na www.gymporn.cz (dále jen „e-shop“)
-elektronicky pomocí formuláře v patičce stránky.
-objednávky přes e-shop jsou přijímány a evidovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

c. Postup při objednávce: Kupující vloží vybrané zboží do košíku. Po skončení nákupu vyplní své přihlašovací údaje (emailovou adresu a heslo), pakliže tak neučinil ještě před nákupem, a objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Neregistrovaní zákazníci vyplní veškeré náležitosti formuláře a poté objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Systém objednávku zpracuje a odešle, přičemž vygeneruje na emailovou adresu kupujícího automatický email (souhrn objednaného zboží). Upozorňujeme, že objednávka se stává závaznou dle § 43a/1 až po potvrzení prodávajícím o přijetí objednávky. Automaticky generovaný email informující o přijetí objednávky slouží pro účely kupujícího jen jako kopie objednávky.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

b. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé konečné kupní ceny (za zboží a poštovné) na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

c. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

d. K ceně zboží bude připočtena cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Prodávající nabízí následující způsoby plateb:

- platba na dobírku
- platba platební, či kreditní kartou

e. Ceny uvedené v internetovém obchodu www.gymporn.cz jsou vždy včetně DPH. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

VI. DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA, POŠTOVNÉ

a. Doručování zásilek probíhá pouze v pracovních dnech kdykoliv v časovém rozmezí 9-17 hodin. Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v pracovních dnech v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.) Dopravce má k dispozici telefonní kontakt příjemce nebo jím pověřené osoby a může jej využít. V případě nezastižení příjemce (nebo jím pověřené osoby) na adrese dodání zanechá řidič v poštovní schránce oznámenku. Učiní tak však pouze v případě, kdy má k poštovní schránce bezproblémový přístup.

b. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice, apod.). Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by měl požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému/promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace rozhodující. V případě, že balík kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nebude na takovouto reklamaci brán zřetel. Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mailový obchod@gymporn.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení. My se s Vámi následně spojíme a zahájíme řízení náhrady škody.

c. Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno: má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu balíků atp., zásilku nepřebírá a požádá řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na adrese obchod@gymporn.cz a požádá o prověření situace. V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku - tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu obchod@gymporn.cz a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obvykle řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky přiúčtovány.

VII. DODACÍ LHŮTA

V případě objednávky zboží z běžné nabídky prodávajícího bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní od autorizace přijaté objednávky ze strany kupujícího, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání. U objednávek s dopravou je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít a to nejpozději do 5 kalendářních dní od předání zásilky do přepravy, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je přiložena v balíku.U objednávek s osobním odběrem je kupující povinen zboží na výdejním místě převzít nejpozději do 7 kalendářních dní.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Splní-li kupující všechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níže uvedené, bude mu oproti bezvadnému zboží vrácena kupní cena.Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

- Odeslat email na adresu obchod@gymporn.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
- Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu/emailu a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
- Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce ke které se váže. Jestliže něco z tohoto, případně neporušenost obalu či bezvadnost zboží nelze zajistit, mohou být po obdržení zboží kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatečné vzniklé náklady. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
- Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží.
- V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

b. Paragraf 53 odst. 10 udává nárok prodávajícího na úhradu skutečně vynaložených nákladů, rozhodne-li se kupující v zákonné lhůtě od kupní smlouvy odstoupit, nebo pokud zboží v řádné lhůtě nepřevezme.

c. Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouvu je nutné výslovně zrušit. V opačném případě účtuje prodávající penále ve výši 1 % z celkové dlužné částky za každý započatý den neuhrazení. Nevymožené pohledávky postupujeme exekuční společnosti.

d. Podle NOZ č.89/2012 Sb. §1837 a) - odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případě vytvoření „Jídelníčku a tréninkového plánu“ a nejdou zde uplatnit ani reklamace.

IX. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává
-výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
-kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
-objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní
-objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

b. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb).